Импресум

Pure Water for Generations e.V.

Amalienstraße 62

80799 München

Телефон: +49 (0)89 – 622 9962 – 0

Имейл: pascal@pwfg.blue

Интернет: www.pure-water-for-generations.com

Управители с право на представителство: Паскал Рьослер, Кристоф Чех

Регистърен съд: Регистър на сдруженията Мюнхен

Регистърен номер: VR 207235

Данъчен номер: 143/220/61286

Отговорник за съдържанието съгласно § 55, ал. 2 RStV: Паскал Рьослер

Изключване на отговорност (Disclaimer)

Отговорност

Ние носим отговорност за собствените ни съдържания на тази уеб страница съгласно § 7 TMG (Закон за телемедиите) само в рамките на общите закони. Освен това не поемаме гаранция за актуалността или верността на съдържанието в тази уеб страница, доколкото то не е част от сключен с Вас договор (като напр. описания на продукти в случай на поръчка).

Като доставчик на услуги съгласно § 10 TMG ние носим отговорност за чужди съдържания само тогава, когато ни е известно, че те са противозаконни, съотв. когато са ни известни факти или обстоятелства, от които очевидно произтича противозаконността и след узнаването на които не сме предприели незабавни действия. По принцип не е налице задължение за контрол над подобни съдържания.

Същото важи за препратки към уеб страници на трети лица. Ние не можем да упражняваме контрол над съдържанието в тези уеб страници. При създаването на препратките не са ни били известни обстоятелства, поради които очевидно да е била произтекла противозаконност.

Авторски права

Съдържанията в тази уеб страница са защитени от авторското право и другите му сродни права за защита. Размножаването, разпространяването, публичното възпроизвеждане или обработката на съдържанията са разрешени само с нашето предварително писмено съгласие (съотв. със съгласието на съответните автори или правопритежатели). Най-вече снимките на продуктите не могат да се копират на други уеб страници без нашето съгласие. Законовите ограничения за посочените по-горе права остават незасегнати.

Фото кредит

За всички снимки Вилфрид Федер, освен за SUP проект 2016 – Кристиан Брехайс.